Články - obsah článku

Článek   Komentáře   Seznam článků   |<   <<   >>   >|  
Gupka 4.díl - výběrový chov a trendy v chovu gupek
Ing. Stanislav Brunclík
(na AKVARKO.cz vyšlo 17.3.2014)
Důvodem zařazení dnešního dílu do miniseriálu o gupkách je moje přesvědčení, že není základem výběrového chovu gupek znát bezezbytku uvedené skutečnosti v předcházejících částech tohoto seriálu. Ale hlavní je, umět si vybrat ten nejlepší chovný materiál. Protože pokud to nedokážeme, tak se z výběrového chovu za nedlouho stane obyčejný masový chov, kde nenajdeme dva identické samce. Z toho důvodu se dnes zaměřím na jednotlivá kritéria výběrového chovu gupek.

Nejdříve si musíme obstarat výchozí chovný materiál. Nejlepším způsobem se jeví návštěva některého chovatele, který nejenom může poskytnout chovný materiál, ale i cenné informace.

Podařilo-li se nám sehnat ryby v dobré kvalitě, vpustíme je do několika dní předem založeného akvária. Při kvalitním a dostatečném krmení a provádění pravidelné údržby nádrže se můžeme prvních potomků dočkat do 4 týdnů.

Nyní nastává rozhodující doba asi 2 měsíců, kdy při kvalitním krmení a pravidelné výměně vody zjistíme, jaký jsme vlastně pořídili materiál. Z těchto ryb neboli první filiální generace (F1), budeme provádět svůj první výběr do dalšího chovu. Nedoporučuji si ponechávat zakoupený (původní) materiál do chovu, protože to jsou ryby, které se nemusí 100% adaptovat na námi vytvořené životní podmínky. Vlastní odchované ryby jsou vždy výhodnější pro následující chov.

Ve výběrovém chovu gupek se setkáme s výrazem selekce (třídění, výběr). Při provádění selekce musíme být nekompromisní. Nejvhodnějším obdobím na provedení výběru je 5-6 měsíc života ryb. Dřívější výběr není nejvhodnější, protože mladší ryby nebývají dokonale vybarvené a ještě se nemusí u nich projevit vrozené vady. Teprve v 5-6 měsíci věku ryb zjistíme, že do budoucího chovu se dá vybrat cca. 10% ryb. A to si myslím, že toto tvrzení není nijak přehnané, i když hodně také záleží na tvarových a barevných standardech. Tím jsem chtěl upozornit, že se jedná téměř o drastickou selekci.
Všeobecně se dá říci, že pro výběr do špičkového chovu se sledují: způsob plavání a vitalita, tělesná velikost, tvar ploutví, základní a krycí zbarvení.

Na tato kritéria těsně navazují kritéria výběru podle pohlaví. Pro chovatele je velmi obtížné se rozhodnout pro tu správnou samici, která by se dala zařadit do chovu. Každý kmen má své zvláštnosti, proto rozhodnutí je na samotném chovateli. U samců je to jednoduché. Vzhled samce je pro potomstvo dědičný. To zvláště platí u krycí barvy. Ale jak je to se samicí? Které dědičné znaky předává potomstvu? V zásadě platí, že by měla být co nejvíce podobná samci co do zbarvení, prostě by měla umocňovat samčí genetickou výbavu.

Hlavní znaky samice vhodné do chovu:

 • stavba těla je klíčová, protože tento znak je velmi často v přímé souvislosti se stavbou těla potomstva, samici s hlavou příliš plochou nebo zašpičatělou z chovu vyloučíme, stejně jako samici s prohlubní v blízkosti temene hlavy (velmi častý jev u kmenů chovaných v Americe).
 • tělo by mělo být silné, ale zároveň elegantní,
 • zvláště je nutné se zaměřit na hřbetní ploutev samice, ta by měla být ideálně umístěna ve svislé ose těla. Taková samice se vyskytne jen zřídka. Zpravidla hřbetní ploutev je umístěna za osou těla, směrem k ocasní ploutvi.
 • břicho má být silně zakulacené. Tento znak nám napoví, že samice bude mít dobré a početné vrhy,
 • ocasní násadec by měl být štíhlý a ocasní ploutev kompaktní,
 • samice musí při pohybu držet tělo ve vodorovné poloze,
 • velikost samice hraje důležitou roli, protože nám ukazuje, jaké máme pro ryby připravené životní podmínky. Úplného vzrůstu samice dosáhne mezi 10 a 12 měsícem života. Ale to je pro cílený výběr pozdě. Samice by měla být vybrána nejpozději ve stáří 6 měsíců,
 • výběr samice podle hřbetní a ocasní ploutve je tak komplikovaný, že si netroufám podat ucelenější radu.


Hlavní znaky samce vhodného do chovu:

 • velikost a tvar těla (tělo musí být ve velikosti a tvaru dle jednotlivých standardů "IHS - 2009"),
 • způsob plavání a vitalita (tzv. "normální" plavání je velmi důležité, zvláště u samců dlouhoploutvých standardů), samci by měli mít takovou stavbu těla, která jim zabezpečí bezproblémové plavání, není vhodné, aby samci byli svou velkou ocasní ploutví stahováni ke dnu nebo aby na dně nádrže leželi,
 • tvar ploutví (jejich velikost a tvar je definovaný v "IHS - 2009" a nesmí překážet rybám v plavání),
 • barva (zde platí pravidlo, že se snažíme docílit zabarvení co největší části těla, ocasní a hřbetní ploutve).


Pokud by se mezi mladými samci neobjevil jedinec stejné kvality jako jeho otec, k mladým samicím přidáme jejich otce.

Ukázka kmenu tvarového standardu dolní mečík, základního zbarvení blond, krycího zbarvení pestrá

Ukázka kmenu tvarového standardu triangel, základního zbarvení albín, krycího zbarvení červený filigrán

Ukázka kmenu tvarového standardu triangel, základního zbarvení blond, krycího zbarvení ½ až ¾ černá-červená

Ukázka kmenu tvarového standardu triangel, šedého základního zbarvení, krycího zbarvení ½ až ¾ černá-žlutá

Ukázka kmenu tvarového standardu triangel, základního zbarvení albín, krycího zbarvení ½ až ¾ černá-bílá

Trendy ve výběrovém chovu

Doposud všechny publikované informace v tomto miniseriálu jsou akvaristické veřejnosti méně či více známy a vycházejí jednak ze zkušeností chovatelů a také ze studia cizojazyčné literatury. Ale kam směřuje výběrový chov gupek a čeho všeho se můžeme ještě dočkat v této chovatelské disciplíně?

Prvně se budu věnovat novým trendům ve výběrových chovech gupek v Asii, protože si myslím, že k nejpodstatnějším změnám ve tvarových standardech a zvláště v krycím zbarvení dochází a nadále docházet bude právě v Asii. A dále se také zmíním o trendech ovlivňující chovy gupek v Americe a v Evropě.

Chov akvarijních ryb má v Asii dlouholetou tradici. Prvopočátkem šlechtění ryb se uvádí cca. rok 970, kdy se v Číně objevila první tzv. "zlatá rybka". Jednalo se o ryby druhu Carassius auratus. Šlechtění spočívá v ustálení jednotlivých znaků, které se u přírodních forem ryb vyskytují jen vzácně. Takto došlo i ke vzniku "zlatých rybek", kdy v průběhu staletí byli, ctižádostí chovatelů, vyšlechtěni nádherně zbarvení jedinci s různě tvarovanými ploutvemi. Tyto myšlenky šlechtění se rozšířily z Číny i do jiných asijských zemí. Tak se do popředí zájmu asijských chovatelů dostaly i gupky, u kterých díky své bezmezné variabilnosti docházelo ke vzniku stále nových barevných a tvarových mutací.

Mnohé, nově vyšlechtěné, barevné kmeny nejsou dosud Evropanům známé. Na konci 20. století byly vyšlechtěny ryby se sytě žlutým krycím zbarvením. V 90. letech vyšlechtil Japonec Masaharu Shindoh ryby s téměř dokonalým kovově žlutě zlatým zbarvením těla. Genetika těchto ryb je do dnešní doby nejasná, protože v průběhu let došlo k mnoha křížením s jinými kmeny, aby se u daného kmene zlepšilo oploutvení. Dnes se potomci těchto kříženců objevují v chovech převážně jako albinotické formy. Ryby se sytě žlutým zbarvením převzali v roce 2003 singapurští chovatelé. Japonští chovatelé chrlí neuvěřitelnou rychlostí nové a nové barevné kmeny gupek. Takže z původně kovově žlutých gupek vypadávají ryby s téměř bílým zbarvením se žlutým leskem nebo ryby se žlutým zbarvením, ale přecházejícím do zeleného nádechu. V roce 2004 se v singapurských chovech objevily i tyto ryby se základním zbarvením blond a šedá.

Novou barevnou formou, která prý byla exportována i do Německa je varianta nazvaná jako "ivory mosaic" (z angl. překladu slonovinová mosaika). Mosaika je tvořena bílou a černou kresbou v ocasní ploutvi. Částečným křížením bylo docíleno změny barvy mosaiky z bílo-černé na bílo-fialovou. Přesto evropští chovatelé neměli možnost prokázat genetickou ustálenost této linie. Takže není jasné, zda nositeli barev jsou samičí chromozóm X nebo samčí chromozóm Y. Zda bude krycí zbarvení "ivory mosaic" masově rozšířeno není dosud jasné, ale je určité, že tímto krycím zbarvením došlo k obohacení výběrových chovů gupek.

V Singapuru a na Taiwanu se objevil nový trend v chovu gupek s krycím zbarvením červená. I přes všechny nově vyšlechtěné červené formy, přetrvává v Singapuru poptávka po osvědčených a geneticky ustálených červených kmenech pocházejících z Evropy nebo Ameriky, protože všeobecně platí, že v současné době je kvalita těchto chovů nejlepší co do tvarového standardu. Šlechtění červených variant v Singapuru zaznamenal svůj vzestup asi v roce 2003, přičemž do dnešního dne ještě nedosáhlo svého vrcholu. Například v roce 2006 byly do Evropy exportovány ryby s krycím zbarvením purpurová červená nebo ryby, které mají červenou barvou pokryté téměř celé tělo, včetně hlavy. Chov a šlechtění červených variant se v krátké době rozšířil i do Thajska a šíří se dále, protože červená barva má v Asii až kultovní význam.

Další barevné formy, dostávající se do popředí zájmu asijských chovatelů, jsou gupky s krycím zbarvením "moskva". U těchto ryb se pracuje na zlepšení stavby těla a oploutvení. Zcela novou formou jsou ryby označené jako "Moscow black". Sice tyto ryby nejsou dokonale černé, ale na první pohled tak působí. Jediným větším problémem ryb těchto nových krycích zbarvení je jejich vitalita a oploutvení, které se s rybami v evropských chovech nedají srovnávat, protože asijští chovatelé preferují barvu před stavbou a velikostí.

Všechny nové barevné i tvarové formy patří v Asii mezi krátkodobě chované varianty. Ale vedle těchto trendů, jsou v popředí zájmu asijských chovatelů i dlouhodobě chované linie a to nejrůznější barevné formy albinotických ryb. V Asii jsou ryby albinotických kmenů mezi chovateli velmi oblíbené. Asijští chovatelé mají ve svých chovech mnohem větší zastoupení albínů než chovatelé v Evropě a tak není výjimkou, že začínající asijský chovatel volí právě albinotické linie. Jaké další nové formy mohou v nejbližších letech přijít do Evropy není možné odhadnout, ale je jisté, že v blízké budoucnosti uslyšíme o nových krycích barvách. A také se dá předpokládat, že gupky jsou a budou akvarijními rybami tohoto tisíciletí.

Pokud bych směl srovnávat chovy šlechtěných kmenů gupek v jednotlivých světadílech, dojdu k závěru, že Američané a svým způsobem i Evropané jsou mnohem konzervativnější než Asiaté.

V Severní i Jižní Americe převládá trend, který upřednostňuje oploutvenost ryb. Čím mají ryby větší a mohutnější rozměry ploutví, tím jsou lépe hodnoceny. S těmito velkými rozměry ploutví jdou v ruku v ruce i mohutnější rozměry těla. Mohutné stavby těla chovatelé docilují tím, že ve velké míře zkrmují hovězí srdce, což je pro evropského chovatele nepochopitelné. Tento druh potravy má na zdraví ryb neblahý účinek, protože ryby velmi snadno ztuční. Tento trend je patrný i na výstavách, kde se krátkoploutvé formy nevyskytují a mečíkaté formy se objevují jen sporadicky. Z výše uvedeného vyplývá, že americké chovy jsou mnohem jednostranněji zaměřeny než ty asijské.

Na závěr jsem si nechal trendy, které ovlivňují evropské chovy. Myslím si, že evropští chovatelé jsou ovlivněni jak trendy ze západu, tak i trendy z východu. Evropský výběrový chov gupek má velmi podrobně zpracované podmínky a pravidla hodnocení ryb. Snaha ve výběrovém chovu je rovnoměrně rozprostřena jak na tvar a velikost chovného materiálu, tak i na základní a krycí zbarvení. Dalo by se říci, že evropští chovatelé ztělesňují ideály jak amerických tak i asijských chovů. Sice evropské gupky se co do velikosti nemohou v mnoha případech srovnávat se zástupci amerických chovů, ale téměř všechny tvarové standardy jsou v evropských chovech zastoupeny. Co do krycího zbarvení je paleta chovaných ryb pestřejší a kvalitou by se dala přirovnat k asijským chovům. Evropští chovatelé nejsou pouhými specialisty na tvar a velikost nebo na barvu, ale otázky výběrového chovu řeší z celkového pohledu estetického cítění. Stejně jako u asijských chovatelů je i u evropských chovatelů vidět snaha ve vyšlechtění nových barevných mutací a popřípadě ustálení stávajících barevných vzorů. Tato činnost je čas od času dokumentována v odborném tisku, jako je například německý časopis "Guppy-molly-xipho spektrum" nebo "Guppy report".

Na úplný závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že seriál byl pro všechny čtenáře přínosem a že se do budoucna rozšíří řady nadšenců nejenom o chov tak senzačních akvarijních ryb, ale že se budou množit úspěšné pokusy o vytvoření nového krycího zbarvení nebo vzoru.

Ukázka kmenu tvarového standardu triangel, šedého základního zbarvení, krycího zbarvení galaxie

Ukázka kmenu tvarového standardu triangel, šedého základního zbarvení, krycího zbarvení filigrán červený
Text a foto: Ing. Stanislav Brunclík
 
Komentáře k článku:
Fish21  (id: 11796 ) 17.3.2014 (8:41)
Chtěl bych Vám poděkovat za velmi zajímavé informace o rybkách, kterým jsem dříve nevěnoval žádnou pozornost.
Badger  (id: 14717   Nearby Jupiter 
 kategorie malá akvária, objem 18 litrů 
 Prezentace je ARCHIVOVÁNA 
 nebyla aktualizována déle jak půl roku!  ) 17.3.2014 (9:02)
Moc pěkný článek. Děkuji
pepa1  (id: 14810 ) 31.3.2014 (5:14)
Krásne gupky
hadohlavec  (id: 14887 ) 7.5.2014 (16:54)
Krasné ale určitě velmi náchylné.
Ivan Krouský  (neregistrovaný návštěvník) 1.12.2014 (2:11)
Výborný článek, zdravím Standu Brunclíka
Vložit nový příspěvek do diskuze
Článek   Komentáře   Seznam článků   |<   <<   >>   >|